Všeobecné obchodné podmienky – ochrana osobných údajov

 

1. Všeobecné ustanovenia

Vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy vznikajúce pri dodávkach fotografických prác (ďalej len „tovar“) medzi firmou
Dávid Tatarčiak – moNoTom,
Kišovce 496,
059 12 Hôrka,
ICO:45850283 , DIC: 1078248589
ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“). Tieto obchodné podmienky platia v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.Objednávka

Objednávka je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu.

Objednávku je nutné zaslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom niektorého z online systému ako napr. : uschovna.cz, uschovna.sk, wetransfer.com, dropbox.com a pod. , kde v poznámke zákazník uvedie počet kusov, požadovaný rozmer ako aj spätné kontakty na seba vrátane tel. kontaktu . Do kolonky prijímateľa uvedie náš email: studio@monotom.sk
 • telefonicky: +421 915 323 148
 • mailom : studio@monotom.sk
 • osobne na adrese: Kišovce 496 , 059 12 Hôrka pri Poprade

Každá objednávka musí obsahovať:

 • dátum vystavenia objednávky
 • meno zákazníka, ak sa jedná o firmu uvedie obchodné meno, ICO …
 • kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vr. telefonického čísla
 • dodaciu adresu
 • spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu)
 • jednoznačný a presný popis vybraného fotopapiera
 • požadovaný rozmer fotografií
 • spôsob úhrady /prevodom na náš účet, dobierka , osobné vyzdvihnutie a platba

3.     Vznik zmluvy

Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom webového systému, príp. tiež prostredníctvom elektronickej pošty. Na potvrdení je uvedená referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu súpis objednaného tovaru s cenami.

 

4.     Informácie o stave realizácie objednávky

4.1 Výzva k odberu

Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci e-mailom kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti. Táto výzva môže byť kupujúcemu oznámená i telefonicky.

4.2 Automatická fakturácia

Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a má dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou, predávajúci automaticky fakturuje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.

4.3 Zadržanie tovaru predávajúcim

Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote, potom je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie tovaru nie je predávajúci v časovej strate so splnením povinnosti na jeho dodanie.

 

5.     Faktúra – náležitosti

Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce náležitosti:

 • dátum vystavenia
 • dátum splatnosti
 • číslo objednávky kupujúceho
 • obchodné meno kupujúceho, IČO, IČ DPH
 • sídlo/miesto podnikania kupujúceho
 • popis tovaru a jeho množstvo
 • jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, cenu za všetky kusy
 • sadzbu DPH 20% a jej vyjadrenie v Eurách

 

Za deň uhradenia faktúry, tzn. deň splatnosti sa považuje deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.

 

 

6.     Finančné podmienky predávajúceho

6.1 Splatnosť faktúr

Kupujúcemu je stanovená i bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr po dohode s kupujúcim predĺžiť

 

6.2 Platobné podmienky

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok

6.2.1 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

Táto platba môže byť realizovaná ako:

 • platba v hotovosti pri preberaní tovaru
 • platba na dobierku – prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru

6.2.2 Platba na základe zálohovej faktúry

Po prijatí objednávky kupujúceho je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením fakturovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho, je objednaný počet fotografií spracovaný a rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu od predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra – daňový doklad.

6.2.3 Platba prostredníctvom Kryptomien

Táto platba môže byť realizovaná len pri preberaní tovaru a osobnom stretnutí. Zákazník si môže vybrať z niekoľkých kryptomien /Bitcoin, Litecoin, DashCoin, ZCash, BinanceCoin … / v ktorých chce uskutočniť platbu za služby/fotografie. Cena v danej kryptomene sa prepočítava aktuálnym denným kurzom.

7.     Doprava tovaru

Dodávku fotografií realizujeme:

 • osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho
 • Slovenská pošta
 • rozvoz tovaru v meste Poprad

 

Spôsob akým sa tovar dostane k Vám si zvolíte pri objednávaní. Tovar je pri dodávke bezpečne zabalený. Predtým, ako ho preberiete skontrolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade viditeľného poškodenia, tovar nepreberte a ihneď nás kontaktujte. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bohužiaľ nebudú akceptované.

 

Osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho

Vytlačené fotografie si môžete po dohode vyzdvihnúť na našej adrese:

Dávid Tatarčiak – moNoTom
Kišovce 496,
059 12 Hôrka

Doručenie zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného je 4,50 Eur za balík do 2,5kg. Poštovné je zdarma pri objednávke fotografií nad 85,- Eur s DPH.

Rozvoz tovaru v Poprade a blízkom okolí.

Robíme rozvoz tovaru sami. Tovar Vám doručíme až ku dverám na Vami zadanú adresu doručenia v meste Poprad a okolí. Cena rozvozu je 3,- Eur s DPH, pri objednávke nad 35,- Eur je rozvoz ZADARMO.

 

8.     Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

Ak nie je dohodnuté inak, vzniká predávajúcemu právo fakturovať kúpnu cenu v deň, keď kupujúci tovar dostal. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej, inak do 7 dní po obdŕžaní tovaru. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom pripísania celej čiastky predávajúcemu na jeho účet. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny má predávajúci právo žiadať z nezaplatenej čiastky úroky z omeškania v rámci  zákonom stanovenej výške. Tým nie sú dotknuté nároky predávajúceho na úhradu ďalšej škody vzniknutej nezaplatením kúpnej ceny.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácii. Kompenzácie vzájomných nárokov zmluvných strán a zadržovanie platby či tovaru z dôvodov akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú vylúčené.

Pokiaľ kupujúci od zmluvy odstúpi, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu jeho odstúpením od zmluvy vznikli.

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií.
Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí zákazník súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté.

 

9.     Dodacie podmienky – objednávky

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený poštou na základe dobierky alebo vyplatením cez účet a následným poslaním poštou. Firma neručí za riziko poškodenia zásielky počas poštovej prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas poštovej prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte v zmysle poštového poriadku Výkony Slovenskej pošty, a.s. (doručenie dobierky) nie sme rovnako schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia, ani k požadovaniu náhrady, alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty.

 

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

 • neprijatie objednávky prostredníctvom Internetu v dôsledku nezavineného výpadku internetového spojenia, príp. iných technických problémov
 • oneskorenie dodávky objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou službou (na žiadosť zákazníka však vyvinieme všetko primerané úsilie pri reklamácii)
 • prípadné nedodanie časti zásielky, ku ktorému došlo vinou dodávateľa (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia príp. zrušenia distribučných práv, príp. iných nepredvídateľných prekážok

 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami i s reklamačným poriadkom predávajúceho. Spracovaním objednávky sa rozumie, že predávajúci overí dostupnosť vybraného fotopapiera a je ho možné bez problémov dodať. V prípade akýchkoľvek problémov s vybavením objednávky bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky a bude oboznámený s možnosťami riešenia vzniknutej situácie.

Storno zo strany predávajúceho

Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, že výrobca prestal objednaný fotopapier vyrábať – kupujúci bude na to samozrejme upozornený a bude mu vrátená plná výška uhradenej sumy za nevybavenú objednávku, a to maximálne do 15. kalendárnych dní.

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie do toho momentu, kedy mu ešte nebola odoslaná zálohová faktúra na zaplatenie od predávajúceho. Od momentu, kedy mu bola zálohová faktúra už zaslaná, je objednávka záväzná. V prípade jej stornovania, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním. V prípade, že je tovar pre zákazníka už odoslaný, je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu penalizačnú faktúru. V prípade tovaru, ktorý je pre kupujúceho špeciálne objednaný u dodávateľa predávajúceho, môže penalizačná faktúra dosiahnuť 100% z ceny objednaného tovaru + náklady spojené so zrušením objednávky (napr. doprava od dodávateľa…).

 

10. Osobné údaje

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 25 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

11. Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie firme Dávid Tatarčiak – moNoTom, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

 

12. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ Dávid Tatarčiak – moNoTom je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.